top of page

May Executive Board Meeting Recap Translations


Tagalog:

Binalot ng MCR ang taon sa huling Executive Board Meeting ng taon noong nakaraang Huwebes. Ito ay napaka emosyonal at puno ng mga flashback para sa mga namumuno na opisyal, nagtatapos na nakatatanda, pati na rin ang kanilang mga kaibigan sa executive board. Bagaman, ang pagpupulong ng bawat panahon at tema ng "kolehiyo", ipinagdiriwang ang sariwa, sariwang pagsisimula at pag-asa sa pagmumura ng mga bagong halal na opisyal.


Tulad ng dati, ang ulat ng MCJC ni Shaayan Wadkar ang nagpasimula ng pagpupulong. Ang mga aplikasyon ng MCJC ay kasalukuyang bukas sa anumang MCPS 5th-7th grader na interesado sa adbokasiya. Sinundan ito ng isang opisyal na sesyon ng Q&A para sa apat na nominadong opisyal. Tinanong sila ng mga katanungan na higit na nakatuon sa kakayahang ma-access ng MCR.


Tungkol sa pagpapalawak ng Executive Board, iniulat ng mga nominado ng opisyal na ang kanilang mga desisyon ay batay sa bilang / kalidad ng mga aplikasyon. Ang kanilang dedikasyon sa paggawa ng pagbabago at katuparan ng mga pangako sa kampanya ay katibayan ng talakayan, lalo na tungkol sa trabaho (tulad ng paglikha ng isang ika-5 na puwersa ng gawain) na nagaganap na - bago pa man magsimula ang kanilang mga termino. Kung interesado kang makipag-usap sa mga bagong halal na opisyal, hinihimok nila ang pagsali sa kanilang oras ng tanggapan na bukas sa sinuman. Ang karagdagang impormasyon ay nasa website ng MCR.


Susunod sa agenda ay ang panukala ng apat na bagong resolusyon, ipinakilala ng isang bagong miyembro, Alex Nguyen, MCR's Moco ConNECts Liaison. Kasama ang mga resolusyon: Resolution to Modernize MCR Business na may kasamang pagbabago sa Konstitusyon ng MCR upang magbigay ng mga virtual mode ng pagdalo sa lahat ng mga pagpupulong; isang Resolusyon upang Repormasyon ang Mga Liaison ng Paaralan; isang resolusyon na hikayatin ang SEC ng MCR na Isaalang-alang ang Alternatibong Pamamaraan ng Pagboto; at sa wakas, ang Resolusyon na Mapadali ang Paggawa ng Resolusyon sa MCR. Ang mga pagbabagong nilikha ng mga panukala ay kadalasang nakabalangkas sa kanilang mga pamagat; ang lahat ng apat ay nagsasama ng pagtanggal ng "archaic language" hinggil sa mga kaukulang paksa sa Konstitusyon. Para sa karagdagang impormasyon sa bawat iminungkahing resolusyon, bisitahin ang website ng MCR. Boto sila ng executive board sa hatinggabi ng Mayo 6.


Matapos ang isang maikling pahinga na binubuo ng isang mainit na debate tungkol sa tanong ngayon: "Chipotle o Cava?", Sumali ang mga dumalo sa mga breakout room ng departamento kung saan sinuri nila ang kanilang mga unang layunin sa loob ng maraming taon at mga paboritong alaala. Maraming luha ang naluha at ang mga breakout room ay sarado para maibahagi ng mga director ng departamento ang kanilang taunang ulat.

Mayroong isang karaniwang pakiramdam ng pagkakaisa, pagsasama, at pagmamataas sa mga nakamit sa lahat ng mga kagawaran. Ang ilang mga kapansin-pansin na nakamit / highlight ay may kasamang: SEC pag-aayos ng kauna-unahang virtual NomCon; Ang mas mataas na pakikipagtulungan ng School Communication sa di-kumakatawan na consortium ng NEC pati na rin ang iba pang mga kilalang organisasyon ng kabataan (tulad ng Moco for Pride, Moco for Change); Bagong pwersa ng gawain ng Espesyal na Isyu; at ang National Assembly ay gaganapin ang kanilang unang kaganapan sa pagtuturo, na kumonekta nang direkta sa mga mag-aaral sa mga mambabatas at eksperto. Sa pangkalahatan, ang lahat ng mga kagawaran ay umangkop at nagbago sa pagtupad at paglampas sa kanilang mga tungkulin, sa kabila ng mga hamon ng isang kabuuang setting ng virtual.


Susunod, nagsimula ang isang mapait na pag-uusap kung saan ang bawat opisyal ng MCR ay nagbigay ng kanilang huling "salamat" sa bawat isa, ang kamangha-manghang Ms Cherry, at ang natitirang executive board. Ang mga screen ng kalahok ay pinuno ng mga pagpapakita ng luha at ngiti mula sa lahat - ngunit pati na rin, tulad ng makikita, isang napakalaking halaga ng pagpapahalaga at pagmamahal.


Ang paboritong bahagi ng mga pagpupulong ng lupon ng ehekutibo ay dahan-dahang nagsimula, kung saan ipinakita ang taunang mga superlatibo. Ang "Pinaka-nakatuon sa Espiritu" ay napunta kay Lucia Gutierrez, at ang "Superwoman" Award ay napunta kay Ms. Cherry. Sa wakas, ang Miyembro ng MCR ng Taon ay nagpunta sa Pangulo ng MCR's 2020-2021, Layna Teitelbaum.


Upang tapusin ang isang napaka-kaganapan at nakagaganyak na pagpupulong, nanumpa ang MCR sa mga piniling opisyales nito noong 8:00 ng gabi. Si Queen Balina ay nanumpa bilang Kalihim, kasunod nito, si Maahe Kunvar bilang Treasurer, si Ashley Morales bilang Bise Presidente, at sa wakas si Shairee Arora bilang Pangulo. Ang MCR at lahat ng mag-aaral ng MCPS ay sabik na naghihintay at umaasa na makita ang mga pagbabagong gagawin ng bagong pangkat ng opisyal.


Salamat sa inyong lahat para sa isang kamangha-manghang taon ng pagsusumikap at pag-aalay. Ang bawat myembro ng lupon ng ehekutibo ay gampanan ang isang mahalagang papel sa pagpapadali ng pagbabago at pamumuno sa aming lalawigan habang patuloy kaming lumalaki at lumilikha ng pagbabago. Pinakamahalaga, makaligtaan ng MCR ang mga minamahal nitong nakatatanda sa kanilang pagsisimula sa susunod na apat na taon ng isang bagong kabanata!


Sa isang huling tala, ang mga aplikasyon ng MCR para sa 2021-2022 ay bukas na! Sinumang interesado mula sa grade 9-12 ay hinihikayat na mag-apply. Ang application ay maaaring matagpuan sa website ng MCR.


Spanish:

MCR terminó el año con su última reunión de la junta ejecutiva de este año el jueves pasado. La reunión fue muy emocionante y llena de retrospección para los oficiales presentes, los estudiantes graduados de escuela secundaria, y también sus amigos de la junta ejecutiva. Sin embargo, la reunión, por la temporada y el tema ¨universitario¨, celebró comienzos frescos y esperanzas con la juramentación de los funcionarios recién elegidos.

Como siempre, Shaaayan Wadkar´s MCJC reporte comenzó la reunión. Las solicitudes de MCJC están abiertas actualmente para cualquier estudiante de 5-7 grado en MCPS interesado en el defensor. Siguiente fue una sesión Q&A para las cuatro oficiales elegidas. Las preguntas se centraron principalmente en la accesibilidad de MCR.

Con respeto a la expansión de la junta ejecutiva, las oficiales elegidas informaron que basarían sus decisiones en el número de solicitudes. Sus dedicaciones para crear cambios y cumplimiento de promesas campañas son evidentes en la discusión, especialmente con respeto de el trabajo (como la creación de un quinto grupo de trabajo) ya estaba en marcha - antes de que sus términos hayan comenzado. Si están interesados en hablar son las oficiales elegidas, ellas les animan participando en sus horas de oficinas, cuáles son abiertas para todos. Más información está en el sitio web de MCR.

Siguiente en la agenda fue la propuesta de cuatro resoluciones, introducidos por un miembro nuevo, Alex Nguyen, el enlace de Moco CoNECS en MCR. Las resoluciones incluyen: Resolución para Modernizar los Negocios de MCR, los cuales incluyen una enmienda para proveer modos virtuales de asistencia a todas la reuniones; una Resolución para Reformar los Enlaces de la Escuela; la Resolución para Animar el SEC de MCR para Considerar Procedimientos Alternativos de Votación; y finalmente, la Resolución para Facilitar el Proceso de Resolución en MCR. Esos cambios creados por las propuestas son descritos en sus títulos; los cuatro incluyen la eliminación del ¨lenguaje arcaico¨ con respecto a los temas de la Constitución. Para más información sobre cada propuesta, visitan el sitio web de MCR. Las propuestas serán votadas por la junta ejecutiva antes de la medianoche del 6 de Mayo.

Después de un breve descanso, cuál consiste en un debate intenso sobre la pregunta del día: ¿¨Chipotle ó Cava?¨, los asistentes se unieron a las salas de descanso, donde hablaron sobre sus metas iniciales y memorias favoritas. Unas cuantas lágrimas se derramaron y las salas de descanso cerraron para que los directores de los departamentos puedan compartir sus informes anuales.

Había un sentimiento común de unidad y orgullo en los logros entre todos los departamentos. Algunos logros notables incluyen: SEC organizando su primer NomCon virtual; Comunicación Escolar y su colaboración con el consorcio subrepresentado, NEC además de otras organizaciones juveniles (como Moco for Pride, Moco for Change); los grupos de trabajos nuevos en la departamento de temas especiales; y los Asuntos Legislativos celebró su primer evento de tutoría, conectando estudiantes directamente con legisladores y expertos. En total, todos los departamentos se adaptaron y crecieron muy bien logrando sus trabajos, a pesar de las adversidades entre la configuración virtual.

A continuación, una conversación agridulce comenzó, donde cada oficial de MCR dio su último ¨gracias¨ a uno al otro, la maravillosa Ms. Cherry, y el resto de la junta ejecutiva. Las pantallas de los asistentes estaban llenas de muestras lágrimas y sonrisas, pero también, una inmensa cantidad de aprecio y amor.

La parte favorita de la reunión para los asistentes empezó lentamente, donde presentaron los superlativos anuales. El ¨Más Comprometidos con el Espíritu¨fue para Lucia Gutierrez, y la Premio ¨Superwomen¨ fue para Ms. Cherry. Finalmente, la MCR miembro del año fue la Presidenta de MCR 2020-2021, Layna Teitelbaum.

Para concluir una reunión muy llena de eventos y agitación, MCR juró en las oficiales elegidas a las 8:00 pm. Queen Balina fue juramentada como Secretaria, posteriormente, Maahe Kunvar como Tesorera, Ashley Morales como Vicepresidenta, y finalmente Shairee Arora como Presidenta. MCR y todos los estudiantes de MCPS ansiosamente esperaron y tienen la esperanza de ver los cambios que hará el nuevo equipo de oficiales.

Gracias a todos por un año asombroso de mucho trabajo y dedicación. Cada miembro de la Junta Ejecutiva jugó un papel importante facilitando cambio y liderazgo en nuestro condado mientras continuamos creciendo y creando cambios. Sobre todo, MCR extrañará a los queridos estudiantes graduando mientras ellos se embarcan en los próximos cuatro años de un nuevo capítulo!

En una nota final, las solicitudes de MCR para 2021-2022 están abiertas ahora! Cualquier persona interesada de los grados 9-12 deberían solicitar. La solicitud se puede encontrar en el sitio web de MCR.


Portuguese

O MCR terminou o ano com a última reunião dos membros do Conselho Executivo do ano na quinta-feira passada. Foi muito emocionante e cheio de retrospecção para os dirigentes atuais, alunos prestes a graduar, e também para todos seus amigos no Conselho Executivo. Mesmo assim, a reunião - de acordo com a estação e o tema da universidade - celebrou começos e esperanças novos e frescos com o juramento dos dirigentes recém eleitos.


Como sempre, o relatório do MCJC dado por Shaayan Wadkar começou a reunião. As inscrições para o MCJC estão abertas para qualquer aluno do 5to ao 7mo ano interessado em advocacia. Logo depois nós tivemos uma sessão de perguntas e respostas para as quatro dirigentes eleitas. As perguntas focaram principalmente na acessibilidade do MCR.


Quanto à expansão do Conselho Executivo, as dirigentes eleitas disseram que elas iriam basear suas decisões no número/qualidade das inscrições. A dedicação delas a entregar suas promessas de campanha foi evidente na discussão, especialmente em relação ao trabalho que já estava acontecendo (como a criação de uma 5ta força-tarefa) antes que seus mandatos começassem. Se você estiver interessado em falar com as dirigentes recém eleitas, elas lhe encorajam a entrar no horário de expediente aberto para qualquer um. Mais informações podem ser encontradas no site do MCR.


Próxima na agenda foi a proposta de quatro novas resoluções, introduzidas por um novo membro, Alex Nguyen, contato do MCR no Moco CoNECts. As resoluções incluíram: Resolução para Modernizar o Trabalho do MCR que inclui uma emenda à Constituição do MCR para providenciar modos virtuais de comparecimento à todas as reuniões; uma Resolução para Reformar Contatos Escolares; uma Resolução para Encorajar a SEC a Considerar um Procedimento Alternativo de Votação; e finalmente, a Resolução para Facilitar a Criação de Resoluções no MCR. As mudanças criadas pelas propostas estão majoritariamente descritas nos seus títulos; todas as quatro incluem a remoção de "linguagem arcaica" em relação aos seus tópicos respectivos da Constituição. Para mais informações sobre cada resolução, visite o site do MCR. Elas serão votadas pelo Conselho Executivo até meia-noite do dia 6 de maio.


Após um intervalo curto que foi marcado por um debate divisório sobre a pergunta do dia: "Chipotle ou Cava?" os participantes entraram em salas com seus departamentos, onde eles reviram seus objetivos iniciais para o ano e suas memórias favoritas. Algumas lágrimas saíram de várias pessoas e as salas fecharam para que dirigentes de cada departamento pudessem dar seus relatórios anuais.


Teve um sentimento comum de união e orgulho por conquistas entre todos os departamentos. Algumas conquistas notáveis incluíram: A organização da primeira NomCon virtual da história pela SEC; o aumento de colaboração do departamento de Comunicações Escolares com o consórcio sub-representado do NEC e outras organizações juvenis proeminentes (como o Moco Pride, e o Moco for Change); novas forças-tarefas; e o primeiro evento de mentoria do departamento de Assuntos Legislativos, conectando alunos diretamente com congressistas e experts. Como um todo, todos os departamentos ajustaram e prosperaram em entregar e exceder suas responsabilidades, mesmo com todos os desafios de um cenário completamente virtual.


A seguir, uma conversa agridoce começou onde cada dirigente do MCR deu seus últimos obrigados para os outros dirigentes, para a maravilhosa Ms. Cherry, e para o resto do Conselho Executivo. As telas dos participantes estavam lotadas de lágrimas e sorrisos de todos - mas também, tão visível quanto, estava uma quantidade imensa de apreciação e carinho.


A parte favorita das reuniões começou, onde os superlativos do ano foram apresentados. O título de "Mais Comprometida ao Espírito" foi para Lucia Gutierrez, e o prêmio de "Mulher-Maravilha" foi para a Ms. Cherry. Finalmente, o Membro do Ano do MCR foi para a Presidente do MCR no ano 2020-2021, Layna Teitelbaum.


Para concluir uma reunião lotada de acontecimentos e emoções, teve o juramento das dirigentes eleitas às 20:00 horas. A Queen Balina foi jurada como Secretária, subsequentemente, a Maahe Kunvar como Tesoureira, a Ashley Morales como Vice-Presidente, e finalmente a Shairee Arora como Presidente. O MCR e todos os alunos do MCPS estão esperando ansiosamente e estão esperançosos para ver as mudanças que o novo time de dirigentes vai fazer.


Obrigado a todos vocês por um ano tão incrível de trabalho e dedicação. Cada membro do Conselho Executivo teve uma parte tão importante em facilitar mudança e liderança no nosso condado enquanto nós continuamos a crescer e fazer mudanças. Mais importante ainda, o MCR vai sentir saudade dos nossos alunos de terceiro grau enquanto eles embarcam nos próximos quatro anos de um novo capítulo!


Em uma nota final, as inscrições para o MCR para o ano 2021-2022 estão abertas! Qualquer aluno interessado do 9no ano ao terceiro grau estão encorajados a aplicar. As inscrições podem ser encontradas no site do MCR.


Chinese

MCR上星期四举行了今年的最后一次董事会会议。对于主持会议的官员和即将毕业的学生和董事会会员来说,这是非常令人激动的充满了回忆的会议。尽管如此,因为时间和“大学”的主题,这一次会议庆祝了新的开始并对新宣誓入职的官员的充满希望。


和往常一样,会议从Shaayan Wadkar的MCJC报告开始。MCJC申请向MCPS五到七年级对倡导活动感兴趣的学生开放。接下来是一个对四个正式入选官员的问答时间。问题大部分都关于MCR的可及性。


对于董事会的扩大,官方入选人报告他们将根据申请的数量/质量来做决定。他们对改变和遵守 他们的竞选承诺能从讨论中看见,特别是关于已经在进行的工作(像第五个工作组的创建)-在他们任期以前就开始了。如果你想跟这些新的官方谈话,他们鼓励你们在公开的办公时间来。MCR网站上有更多信息。


日程中下一项是由来自MCR’s Moco CoNECS Liaison的新成员Alex Nyugen介绍的四个新的改变。这些改变包括:修改 MCR 事务其中包括对MCR章程的修订以提供出席虚拟会议的方式;第二个改变是加强与学校的联系; 第三个改变是鼓励MCR的SEC考虑更改选举流程; 最后一个改变是在MCR内部设施的改变. 这些改变已在他们的标题里被大体形容了;四个全部去掉了“古语”关于从章程的各个题目。想要查询更多的信息,访问MCR的网站。董事会会在五月六号半夜就这些改变进行表决。


短暂休息后,在“Chipotle vs. Cava?”热烈议论后,参会者在分组讨论室里谈论了今年最初的目标和自己喜欢的往事。很多人流了泪,接着分组讨论室关了,然后部门领导分享了他们的年度报告。


所有部门的的成就让人有了个统一,团结,和自豪的情绪。一些瞩目的成就包括:SEC首次组织线上NomCon;学校联络与缺少代表性的NEC以及别的青年团体(列如Moco for Pride,Moco for Change);还有法律事务举行了第一个指导活动,让学生直接和立法者和专家交流。总体来说,虽然线上工作有很多挑战,但是每个部门调整及成功地完成与超越了他们的任务。


接着,一个苦乐参半的谈论开始了;每个MCR成员给彼此,优秀的Ms. Cherry,及剩下的董事会成员,说了声谢谢。参会者的屏幕充满了大家的泪水与笑容 - 但,也有一样明显,一样巨大的感谢与爱。


董事会会议参会者最爱的时间开始了,就是对每年的最佳颁奖。Lisa Gutierrez得了“最向精神效力”奖,和Ms. Cherry收到了“女超人”奖。最后,MCR 2020-2021主席,Layna Teitelbaum收到了“年度最佳MCR成员”奖。


在一次多变的会议的结尾,在晚上八点MCR的新官员宣誓就职。Queen Balina宣誓就秘书,后来Maahe Kunvar宣誓就财务总监,Ashley Morales宣誓就副总统,及Shairee Arora宣誓就总统。MCR与所有MCPS学生都期待也很充满希望地看新的官员团队创造的变化。


谢谢大家这一年的辛苦及努力。当我们继续成长和创造变化,每一位董事会官员在我们县里促进变化和领导担任了很重要的角色。最重要,MCR会想念正向新章出发的亲爱的毕业生。


最后,MCR申请表现在正式开放!我们鼓励任何感兴趣的九年级到十二年级学生申请。可以在MCR的网站上找到申请表。


Amharic

ባለፈዉ ሐሙስ የአመራር ቦርድ ስብሰባዉን አጠናቀቀ። ዝግጅቱ በጣም ስሜታዊ ነበር። በስብሰባዉ መጨረሻ ለተመረጡት የ MCR መሪዎች የስልጣን ሽግር ተካይሀዶ ነበር።


አንደተለመደዉ፣የ MCJC ፕሬዚዳንት ሻያን ዋድካር ስብሰባዉን በሪፖሪት ጀመረ። MCJC (6-8 grades ) አዲስ አባላትን መቀበል ጀምርዎል ብሎም ተናገረ። በ መቀጠል የጥያቄና መልስ ዝግጅት ከ አዲስ መሪዎች ጋር ተደረገ። ጥያቄዎቹም ስለ እኩልነት ያጠነጠኑ ነበሩ።


የ ቦርድ አባላት ቁጥር መጨመር ለሚለዉ ጥያቄ፣ መልስ የ አመልካች ጥራትና ብዛት መታየት አንዳለበት ተወስንዋል። የ አዲስ መሪዎች ብቃትና ታታሪነት ከአሁኑ ይታያል። ከ አዲስ መሪዎች ጋር ለመወያየት፣ እሮብ ወደ ኦፊስ አወር ይምጡ።


ቀጣዩ በአጀንዳው ላይ በአዲሱ አባል በአሌክስ ንጉgu ፣ በኤምሲአር የሞኮ ኮኤንሴክስ አገናኝ አማካይነት የተዋወቁት አራት አዳዲስ የውሳኔ ሃሳቦች ሀሳብ ነበር ፡፡ የውሳኔ ሃሳቦቹ ተካተዋል-የ MCR ህገ-መንግስትን ማሻሻልን ያካተተ የ MCR ንግድ ሥራን ዘመናዊ ለማድረግ የሚያስችል ውሳኔ ለሁሉም ስብሰባዎች የመገኘት ምናባዊ ሁነቶችን ለማቅረብ; የትምህርት ቤት ግንኙነቶችን ለማሻሻል የተደረገው ውሳኔ; አማራጭ የምርጫ አሰጣጥ ስርዓትን ከግምት ውስጥ በማስገባት የ MCR ን SEC ለማበረታታት የሚያስችል ውሳኔ; እና በመጨረሻም ፣ በ MCR ውስጥ ውሳኔ አሰጣጥን ለማመቻቸት የሚረዳ ውሳኔ። በአስተያየቶቹ የተፈጠሩ ለውጦች በአብዛኛው በርዕሳቸው ውስጥ ተገልፀዋል ፡፡ ፕሮፖዛሎቹ፣ ለተማሪ የሚመች ቋነቋ መጠቀም፣ የ ስብሰባ ቨርችዋል ማድረግ አና ሌሎችም ሃሳቦች አቅርቦል። በእያንዳንዱ የቀረበው ጥራት ላይ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የ MCR ድር ጣቢያውን ይጎብኙ። ግንቦት 6th እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ በሥራ አስፈፃሚ ቦርድ ድምጽ ይሰጣቸዋል ፡፡በዕለቱ ጥያቄ ላይ የጦፈ ክርክርን ያካተተ አጭር ዕረፍትን ካጠናቀቁ በኋላ “ቺፕትል ወይም ካቫ?” ተሳታፊዎች በዓመቱ የመጀመሪያ ግባቸውን እና ተወዳጅ ትዝታዎቻቸውን የሚገመግሙባቸውን የመምሪያ ክፍፍልን ክፍሎች ተቀላቅለዋል ፡፡ የመምሪያ ዳይሬክተሮች ዓመታዊ ሪፖርታቸውን እንዲያካፍሉ ጥቂት እንባዎች በርካቶች አፈሰሱ እና የመለያ ክፍሎቹ ተዘጉ ፡፡

የ አንድነት አና የኩራት ስሜት በሁሉም ዲፓርትመንት ታይቶ ነበር። የ አመቱ ምርጥ ስኬቶች፥ የመጀመሪያውን የቨርችዋል NomCom ዝግጅት ፣ የ School Communications ከ NEC ጋር በመስራት እና የ ሜንቶርሽፕ ስብሰባ። የሕግ አውጭ ጉዳዮች ተማሪዎችን በቀጥታ ከሕግ አውጭዎች እና ባለሙያዎች ጋር በማገናኘት የመጀመሪያ የምክር ሥራቸውን አካሂደዋል ፡፡ በአጠቃላይ ፣ ሁሉም ዲፓርትመንቶች የጠቅላላ ምናባዊ ቅንብር ተግዳሮቶች ቢኖሩም ግዴታቸውን በመወጣት እና በማከናወን የበለፀጉ እና የበለፀጉ ናቸው ፡፡


በመቀጠል፣ MCR ዳይሬክተር ወ/ሮ Cherry ታላቅ ምስጋና ሁሉም አባላት አቀረበላት።


የአሳታሚዎቹ ተወዳጅ የስራ አስፈፃሚ ቦርድ ስብሰባዎች ዓመታዊ Superlatices በሚቀርብበት በዝግታ ተጀመረ ፡፡ “Most Spritied” ወደ ሉሲያ ጉቲሬዝ የሄደ ሲሆን “የሱፐር ሴት” ሽልማት ደግሞ ወ / ሮ ቼሪ ነበር ፡፡ በመጨረሻም ፣ የአመቱ የ MCR አባል ወደ ኤምሲአር 2020-2021 ፕሬዝዳንት ላይና ተይተልባም ሄደ ፡፡


በጣም አስደሳች እና ቀስቃሽ ስብሰባን ለማጠናቀቅ MCR ከምሽቱ 8 ሰዓት ላይ መኮንን መርጧል ፡፡ Queen Balina ፀሐፊ ፣ በመቀጠልም Maehe Kunvar ገንዘብ ያዥ ፣ Ashley Morales ምክትል ፕሬዚዳንት ፣ በመጨረሻም Shairee Arora በፕሬዚዳንትነት ቃለ መሃላ ፈጽመዋል ፡፡ MCR እና ሁሉም የ MCPS ተማሪዎች በጉጉት ይጠባበቃሉ እናም አዲሱ መኮንን ቡድን የሚያደርጋቸውን ለውጦች ለማየት ተስፋ ያደርጋሉ።


ለእንዲህ ዓይነቱ አስገራሚ ዓመት ሁሉ አባላትን አመሰግናለሁ። እያንዳንዳችን የስራ አመራር ቦርድ አባልነታችን በየክልላችን ለውጥ እና አመራር በማቀላጠፍ ይህን የመሰለ ትልቅ ሚና ተጫውተናል እናም እያደግን እና ለውጥ እየፈጠርን እንገኛለን ፡፡ ከሁሉም በላይ ደግሞ MCR የሚቀጥለውን አራት ዓመት አዲስ ምዕራፍ ሲጀምሩ የሚወዷቸውን አዛውንቶች ይናፍቃል!


በመጨረሻው ማስታወሻ ለ 2021-2022 የ MCR መተግበሪያዎች አሁን ተከፍተዋል! ከ 9 ኛ -12 ኛ ክፍል ፍላጎት ያለው ማንኛውም ሰው እንዲያመለክት ይበረታታል ፡፡ ማመልከቻው በ MCR ድርጣቢያ ላይ ሊገኝ ይችላል ፡፡Comments


bottom of page